Nemocnica Modra n.o. sa prevažne zameriava na poskytovanie sociálnych služieb.

Zariadenie sociálnych služieb

Nemocnica Modra n.o. poskytuje sociálne služby prijímateľom v dôchodkovom veku, občanom s telesným, duševným, zmyslovým alebo kombinovaným postihnutím, alebo občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z iných dôvodov. Do našej cieľovej skupiny patria aj ľudia bez domova. Považujeme to za podstatné ľuďom bez domova pomáhať a preto dlhoročne spolupracujeme s útulkami: Útulok sv. Lujzy de Marillac, Depaul Slovensko, Misionárky lásky Betlehem.

Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Nemocnica Modra n. o. poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008.
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.

Kapacita

 • Domov sociálnych služieb 27
 • Špecializované zariadenie 30

Rozsah poskytovaných služieb:

 • na neurčitý čas

Forma poskytovaných služieb:

 • celoročná pobytová

V domove sociálnych služieb

a) poskytuje:

 1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. Sociálne poradenstvo
 3. Ubytovanie
 4. Stravovanie
 5. Upratovanie, pranie
 6. žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. Osobné vybavenie

b) zabezpečuje:

 1. Ošetrovateľská starostlivosť
 2. Podpora v záujmových činnostiach

c) utvárajú podmienky na:

 1. Úschovu cenných vecí.

V špecializovanom zariadení

a) poskytuje:

 1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. Sociálne poradenstvo
 3. Ubytovanie
 4. Stravovanie
 5. Upratovanie, pranie
 6. žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. Osobné vybavenie

b) zabezpečuje:

 1. Ošetrovateľská starostlivosť
 2. Podpora v záujmových činnostiach

c) utvárajú podmienky na:

 1. Úschovu cenných vecí.

Cenník služieb

súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení

Odborné činnosti :

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti

Cena sa adekvátne kráti o príspevok Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, o príspevok Bratislavského samosprávneho kraja a výšky príjmu prijímateľa sociálnych služieb.

Obslužné činnosti :

Ďalšie služby :

Cena za ďalšie individuálne služby alebo nadštandardné služby bude stanovená na základe dohody medzi poskytovateľom služby a príjemcom.

 • Cenník služieb je platný od 1. 1. 2022